Wyniku Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych 2015

 K o m u n i k a t o wynikach XX edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione w roku akademickim 2014/2015

Zarząd  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  informuje,  że  na  ogłoszoną w styczniu 2015 roku  XX  edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, związanych tematycznie z Pomorzem Środkowym, zgłoszonych zostało 29 prac (7 licencjackich  i 22 magisterskie), z tego: 

 •   27 prac  z Wydziału Nauk Ekonomicznych  Politechniki Koszalińskiej i 
 •   2 prace  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Powołane przez Zarząd Oddziału jury Konkursu, w składzie:                

 •   dr Stanisław Bartoszewski             – przewodniczący, 
 •   mgr Danuta Borsuk – Zawadzka    – sekretarz, 
 •   mgr Genowefa Charkiewicz           – członek, 
 •   dr Jerzy Czerwiński                      – członek, 
 •   mgr Jadwiga Hońko                     – członek, 
 •   mgr Bronisław Jarząbek                – członek, 
 •   dr Barbara Kolibowska                  – członek, 
 •   mgr Alina Kruk                            – członek, 
 •   mgr Bogdan Malinowski                – członek, 
 •   inż. Henryk Pacjan                       – członek, 
 •   mgr Anna Synak                          – członek, 
 •   mgr Lech Świerczyński                  – członek i 
 •   dr Eugeniusz Żuber                      – członek, 

stwierdziło, że 8 prac, niezwiązanych tematycznie z Pomorzem Środkowym, nie spełniało warunków Konkursu i wyłączyło je z Konkursu, mimo podjęcia w niektórych z nich ambitnych, bardzo ważnych, aktualnych, dobrze opracowanych  i wysoko ocenionych tematów, jak np. 

 • Gospodarka finansowa województwa mazowieckiego w latach 2003-2013 na tle innych województw Justyny Zalewskiej, napisana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej; 
 • Rozwój rynku bankowości elektronicznej w Polsce Natalii Kowalskiej, napisana także pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej; 
 • Efektywność wydatków sektora publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej Pauliny Szematowicz, praca licencjacka napisana pod kierunkiem Pani dr Marii Klonowskiej – Matyni; 
 • Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego głównych regionów w Polsce Natalii Katarzyny Piszcz, napisana także pod kierunkiem Pani dr Marii Klonowskiej – Matyni. 

Spośród pozostałych prac jury Konkursu postanowiło nagrodzić 2 prace: 

 • I nagrodą:  pracę napisaną przez Bartłomieja Stanisława Jewdokimowa: Finansowanie inwestycji komunalnych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Koszalina pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Danuty Zawadzkiej;
 • II nagrodą: pracę napisaną przez Martę Kucio: Wybór optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod kierunkiem Pana dr. Rafała Rosińskiego; 

oraz wyróżnić 5 prac: 

 • pracę Magdaleny Besarab: Dokumentacja i rozliczanie podatku od towarów i usług na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego XYZ, napisaną na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej;
 • pracę Kamila Bobera: Rola marketingu ekologicznego w gospodarce odpadami, napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Włodzimierza Delugi;
 • pracę  Aleksandry Katarzyny Kowalskiej: Efektywność inwestycji jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Borzytuchom w latach 2008-2013, napisaną pod kierunkiem Pani dr Marii Klonowskiej Matyni;
 • pracę Pauliny Kozłowskiej: Ocena skuteczności lokalnej polityki podatkowej na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych gminach powiatu koszalińskiego, napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Jana Sobiecha;
 • pracę Danuty Mokrzyckiej: Budżetowanie zadań w jednostkach budżetowych na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie, napisaną pod kierunkiem Pani dr Anny Rosy.  

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie składa laureatom Konkursu i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej i dydaktycznej. 

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi w listopadzie, w rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Pomorzu Środkowym.

 

Przewodniczący jury Konkursu                                  Prezes Oddziału

dr Stanisław Bartoszewski                                   mgr Jadwiga Topolan

 

Koszalin, dnia 5 października 2015 roku