PTE w Polsce i Pomorzu Środkowym

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym teoretyków i praktyków. PTE posiada status organizacji pożytku publicznego. Każdy z 24 oddziałów regionalnych posiada osobowość prawną.  Ich działalność koordynuje Zarząd Krajowy PTE w Warszawie.

Towarzystwo powstało w 1945 roku, nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w., Warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).

→  ZOBACZ: Ponad 200 lat tradycji PTE

→  ZOBACZ: Prezesi i założyciele PTE

→  ZOBACZ: Strona Zarządu Krajowego PTE


Cele statutowe PTE:

 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
 • działalność opiniotwórcza,
 • podnoszenie kwalifikacji ekonomistów,
 • integracja środowiska ekonomistów.

→  ZOBACZ: Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Cele statutowe są realizowane przez:

 • aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych,
 • organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • wydawanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
 • tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
 • wspieranie wydawania dwumiesięcznika „Ekonomista”,
 • przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • przyznawania nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii,
 • wydawanie Biuletynu PTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Koszalinie

PTE funkcjonuje na terenie Pomorza Środkowego od ponad pięćdziesięciu lat. Działalność zapoczątkowało zebranie organizacyjne Delegatury Szczecińskiego Oddziału PTE w Koszalinie w dniu 6 listopada 1958 roku.

27 listopada 2008 r. z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem zaproszonych gości – założycieli i członków władz Oddziału wszystkich dotychczasowych kadencji.

Oddział w Koszalinie współpracuje z podmiotami życia gospodarczego, finansowo-ubezpieczeniowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz kadrą menedżerską regionu. Swoją działalność koncentruje głównie na edukacji ekonomicznej. Przedmiotem szczególnych starań jest stwarzanie lepszych warunków rozwoju dla młodych ekonomistów poprzez organizowanie konkursów, spotkań, seminariów, konferencji naukowych oraz wspierania ich działalności wydawniczej. Oddział prowadzi także działalność szkoleniową i doradczą.

Misją Oddziału w Koszalinie jest:

 • upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych,
 • inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji,
 • działania edukacyjne, eksperckie i opiniotwórcze,
 • oddziaływanie na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie oraz polityczne.

Ważnym elementem działalności Oddziału są comiesięczne spotkania pod hasłem „Czwartki u Ekonomistów”. Na rozmowy o ekonomii i życiu gospodarczo-społecznym zapraszani są uczestnicy życia politycznego, gospodarczego, studenci i młodzieży regionu koszalińskiego.

Od 1996 roku Oddział prowadzi Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie. Dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych organizuje coroczną Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Od połowy 2006 roku Oddział nie zatrudnia etatowych pracowników. Swoją działalność prowadzi siłami społecznymi członków.

Oddział posiada wieloletnie doświadczenie w działalności szkoleniowo-kursowej i wydawniczej. Atutami są również dobra lokalizacja (10 km do Morza Bałtyckiego, dostępność wielu ośrodków turystyczno-konferencyjnych) oraz baza lokalowa Oddziału (+ parking na 25 samochodów).