Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1987 r. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest zadaniem zleconym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Aktualnie przeprowadzana jest XXIV edycja, której przewodnie hasło to „Człowiek w świecie pieniądza”. W tym roku Olimpiadę honorowym patronatem objął prezes NBP prof. dr hab. Marek BELKA.

Termin przyjmowania zgłoszeń do OWE upłynął 15 listopada 2010 r.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
tel. (022) 551 54 18 lub 551 54 23

→  ZOBACZ: Informator XXIV OWE

→  ZOBACZ: Aktualne informacje o OWE na stronie PTE

Celem Olimpiady jest:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej,
 • dostosowywanie programów nauczania przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych do współczesnych wymagań w zakresie wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie poziomu nauczania,
 • propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania,
 • upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
 • wyłanianie najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie. Formuła olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada ma charakter 3-stopniowych zawodów:

 1. zawody   I stopnia – SZKOLNE – egzamin pisemny,
 2. zawody  II stopnia – OKRĘGOWE – egzamin pisemny,
 3. zawody III stopnia – CENTRALNE – egzamin pisemny + ustny.

→  ZOBACZ: Pytania z zawodów I stopnia XXIV OWE
→  ZOBACZ: Pytania z zawodów II stopnia XXIV OWE
→  ZOBACZ: Pytania z zawodów III stopnia XXIV OWE

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje również preferencje dla finalistów Olimpiady.

Na podstawie § 112 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

Dodatkowo laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymują corocznie atrakcyjne nagrody ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się m.in.:

 • nagrody pieniężne,
 • stypendia naukowe,
 • wyjazdy zagraniczne,
 • staże i praktyki,
 • nagrody rzeczowe.

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

→  ZOBACZ: Dotychczasowi laureaci OWE
→  ZOBACZ: Lista laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami
→  ZOBACZ: Lista finalistów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami
→  ZOBACZ: Informacja o XXIV Finale OWE na stronach NBP


XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – województwo zachodniopomorskie

Komitet Okręgowy OWE w Szczecinie
pl. J. Kilińskiego 3
71–414 Szczecin

przewodniczący: prof. dr hab. Adam SZEWCZUK
sekretarz: dr Jadwiga JEFIMOWICZ

tel.: 91 455–34–55, tel./fax: 91 455–34–71
e-mail: szczecin.owe(at)pte.pl

Zawody II stopnia odbyły się 28 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26

→  ZOBACZ: Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu OWE w Szczecinie
→  ZOBACZ: Wyniki i lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu w Warszawie
→  ZOBACZ: Wyniki i lista uczestników zawodów II stopnia, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia