Członkostwo w PTE

„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Sposób przyjęcia nowych członków, ich prawa prawa i obowiązki reguluje Rozdział 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne:

 1. osoby fizyczne – jako członkowie zwyczajni i wspierający,
 2. osoby prawne – tylko jako członkowie wspierający.

Członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybierany do władz PTE,
 • uczestniczyć w zebraniach PTE,
 • korzystać z porad i pomocy PTE,
 • korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności PTE służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • korzystać z innych świadczeń i urządzeń PTE,
 • nosić odznakę PTE.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • czynne uczestniczenie w pracach PTE oraz propagowanie jego programu,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • regularne opłacanie składek członkowskich,
 • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał PTE,
 • dbanie o dobre imię oraz interesy materialne i pozycję społeczną Towarzystwa.

→  ZOBACZ: Deklaracja dla członka zwyczajnego


Członkostwo wspierające

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach i wszystkich formach działalności Towarzystwa (osoba prawna – z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela). Ma prawo  zgłaszać wnioski do władz  oddziału oraz korzystać z poradnictwa i pomocy Towarzystwa.

Członek wspierający jest również zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz PTE.

→  ZOBACZ: Deklaracja dla członka wspierającego


Złożenie deklaracji

Wypełnione i podpisane deklaracje członkowskie można złożyć lub przesłać:

 1. osobiście lub pocztą na adres:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie, ul. Franciszkańska 52, 75-254 Koszalin
 2. faksem na nr (0-94) 343 33 33
 3. e-mailem: poczta(at)pte.koszalin.pl

Przyjęcia w poczet członków dokonują zarządy Oddziałów i Prezydium Zarządu Krajowego.


Składki członkowskie

Minimalna składka członka zwyczajnego wynosi 24 złote na rok.

Składka dla członka wspierającego stanowi dobrowolnie zadeklarowaną kwotę.

Składkę można opłacić:

 1. przelewem na konto Oddziału w Koszalinie:
  ING Bank Śląski S.A., nr konta: 08 1050 1559 1000 0023 0536 4479
  (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz okres płatności składki)
 2. w siedzibie Oddziału

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 150 605