Czas trwania kursu: 16 godzin.

Zajęcia odbywają się w dni robocze lub weekendy w Lublinie

Cena kursu: 1199 zł.

ADRESACI:

Pracownicy zamawiających (jednostek sektora finansów publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów) zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia za dostawy, usługi lub roboty budowlane. Pracownicy przedsiębiorstw ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków – osób, które przygotowują i prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przygotowują oferty i uczestniczą w tych postępowaniach.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z procesem przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz omówienie praw i obowiązków uczestników tego procesu – zamawiającego i wykonawcy oraz wzajemna kontrola realizacji tych praw i obowiązków.

TEMATYKA:

1. Definicje podstawowych pojęć w Prawie zamówień publicznych.

2. Stosowanie ustawy przy wydatkowaniu środków z UE na dofinansowanie projektów.

3. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.

4. Opracowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania i miejsce publikacji.

5. Opracowanie treści SIWZ – ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nie naruszający uczciwej konkurencji.

6. Zakres i rodzaj dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków podmiotowych i przedmiotowych.

7. Protesty na ogłoszenie i treść SIWZ – możliwość zmiany ogłoszenia i SIWZ.

8. Pytania i udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ.

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu – podmiotowych i przedmiotowych.

10. Analiza i ocena prawidłowości oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictwa załączonych do oferty.

11. Uzupełnianie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw na żądanie zamawiającego.

12. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

13. Żądanie i udzielanie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

14. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności z SIWZ.

15. Przesłanki odrzucenia oferty.

16. Rażąco niska cena – zakres wymaganych czynności Zamawiającego.

17. Przesłanki utraty wadium i zasady zwrotu wadium.

18. Podstawy unieważnienia postępowania.

19. Termin związania ofertą, przedłużenie i skutki prawne jego upływu.

20. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Rozstrzyganie protestów na wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty lub wybór najkorzystniejszej  oferty.

22. Przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23. Stanowisko UZP i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w omawianej problematyce.

24. Omówienie projektu kolejnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych