Akredytacje

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Koszalinie posiada:

  • Wpis do ewidencji prowadzonej przez xxxxxxxx niepublicznych placówek oświatowych pod numerem – xxxxxxx
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod numerem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Akredytacja MENiS
  • Akredytacja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyznaną decyzją nr xxxxxxxxx. Decyzją tą Kurator Oświaty przyznał naszej placówce akredytację potwierdzającą, że spełnia ona wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 227, poz. 2248). Tym samym potwierdził, że PTE w Gdańsku zapewnia wysoką jakość prowadzonej działalności szkoleniowej.

Referencje